Bank List Item

show-details-btn = boolean | Zeigt den Details-Button
show-voting-btn=boolean | Zeigt den Bewerten-Button
show-contact-btn=boolean | Zeigt den Kontakt-Button
contact=boolean | Deaktiviert der Kontakt-Button
bank-name-link=string | Link für den Namen der Bank

Bank-List Item Pattern
--
--
--
<div class="list-row ">
 <div class="list-cell image">
  <a href="">
				<i class="fa fa-diamond"></i>
			</a>
 </div>

 <div class="list-cell name" data-label="Name">
  Bank-List Item Pattern
  <!-- <a href="#"></a> -->
 </div>
 <div class="list-cell city" data-label="Ort"></div>
 <div class="list-cell batch" data-label="Batch">

 </div>

 <div class="list-cell rating cc disabled " data-label="FOCUS-MONEY CityContest ">
  <!-- <small class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">Note</small> -->
  <span>--</span>
  <small class="hidden-xs"></small>
 </div>

 <div class="list-cell rating dt disabled" data-label="Note aus Bewertungen">
  <!-- <small class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">Note</small> -->
  <span>--</span>
  <small class="hidden-xs"><i class="fa fa-check-circle-o"></i> </small>
 </div>

 <div class="list-cell recommend disabled" data-label="empfehlen diese Bank">
  <span>--</span>
 </div>

 <div class="list-cell options" data-label="Optionen">

 </div>

</div>